Ismét ülésezett az Országos Diáktanács

Ismét ülésezett az Országos Diáktanács

Ismét ülést tartott az Országos Diáktanács (ODT) 2023. május 22-én, a Belügyminisztériumban. Az ülés folyamán módosították az Ügyrendet, döntöttek az 58 ajánlási pontról való munka menetéről és a pedagógusok jogállásáról szóló törvénytervezettel kapcsolatban is meghallhatták a kormányzat álláspontját a diákok. Az ODT ülésén jelen volt Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, valamint Kisfaludy László köznevelési helyettes államtitkár is.

Ügyrend

Az Országos Diáktanács tagjai közös online előkészítő munkát követően javaslatokat nyújtottak be ügyrendmódosítás témájában a BM Köznevelési Államtitkárságának. A BM részéről is voltak módosító javaslatok, amelyek kizárólag a 2017-es Ügyrend óta bekövetkezett változások átvezetését, aktualizálását szolgálták (pl. Emberi Erőforrások Minisztériuma helyett Belügyminisztérium). Ezek után alapos vitát követően Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a beérkezett ügyrendmódosító javaslatokat vezette fel, a javaslatokról egyesével szavaztak a tagok. Az Országos Diáktanács új és hatályos Ügyrendje az oktatas.hu-n, ITT érhető el. Oldalunkon lenyíló ablakban is olvasható lejjebb az Ügyrend.

Az ügyrendmódosítás lényegesebb elemei: az ODT hivatalos oldala megnevezve is az oktatas.hu, emellett Facebook és Instagram felületeken is jelen van az ODT. Budapest és Pest vármegye tekintetében eggyel nő a képviselői mandátumok száma, ezekre a delegáló diákparlamenti rendezvények ősszel kerülnek megtartásra. Az Ügyrend mostantól az ODT tagok minősített többségének támogatásával (2/3) módosítható.

Országos Diáktanács Ügyrendje

Az Országos Diáktanács (továbbiakban: ODT) a működésének részletes szabályait a következők szerint állapítja meg.

I. Működési alapelvek

I.1. Az Országos Diáktanács a köznevelésért felelős miniszter és diák szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma.

Az ODT tagjait feladataik ellátására a vármegyei diákparlamentek delegálása alapján az Országos Diákparlament hatalmazza fel.

Az ODT testületébe a vármegyei diákparlamentek 1-1 főt, Pest megye 2 főt, Budapest 3 főt delegál úgy, hogy a delegálással egyidejűleg póttagot is delegál.

II. Az ODT feladatai

II.1. Az ODT közreműködik a tanulók jogaival és az őket érintő kötelezettségekkel, kérdésekkel összefüggő döntések véleményezésében. E feladatkörében az ODT a tanulókat érintő kérdésekben:

 • a) véleményt nyilváníthat,
 • b) javaslatot tehet,
 • c) állást foglalhat.

II.2. Az ODT közreműködik az Országos Diákparlament (továbbiakban: Diákparlament) előkészítésében, a tanulói jogok érvényesülésével összefüggésben felmerült javaslatokat a Diákparlamenten előterjesztheti. Ennek érdekében az ODT tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak a vármegyei diákparlamentek képviselőivel. Ennek során közvetítik a diákok véleményét, álláspontját.

II.3. Az ODT feladatait testületként, ülésein gyakorolja.

A Tagot az ülésen – a Tag akadályoztatása esetén – a megválasztott póttag helyettesíti.

A póttag az ODT ülésein meghívottként részt vehet.

III. Az ülések összehívása

III.1. Az ODT ülését (továbbiakban: ülés) az BM Köznevelési Helyettes Államtitkára hívja össze a napirend, valamint – amennyiben már rendelkezésre áll – a tárgyalandó napirend, egyéb írásos anyagok megküldésével:

 • a) az ODT félévenként legalább egy rendes ülést tart,
 • b) rendkívüli ülés – szükség szerint – bármikor összehívható.

III.2. Ülést kell összehívni 10 napon belül, ha azt a Helyettes Államtitkár vagy az ODT tagjainak több mint a fele kezdeményezi.

III. 3. Az ODT tagja kezdeményezheti

 • a) az ODT ülésének összehívását,
 • b) javaslatot tehet napirendre,
 • c) ügyrendre,
 • d) az ODT ülésére meghívandó szakértő személyére,
 • e) a megyei parlament összehívását.

III.4. Az ODT tagjai a testületben végzett munkájukért tiszteletdíjban nem részesülnek.

IV. Az ülés rendje

IV.1. Az Ülést a Köznevelési Helyettes Államtitkár vezeti. Akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy helyettesíti.

IV.2. Az Ülést az előzetesen kiküldött napirend szerint kell megtartani. Az Ülésen az ODT tagja javaslatot tehet a napirend kiegészítésére.

IV. 3. Az ülés akkor tekinthető határozatképesnek, ha azon a tagok legalább 50 %-a jelen van.

IV.4. Az ODT javaslatait lehetőség szerint konszenzussal hozza, ennek hiányában a többségi illetve kisebbségi véleményeket is meg kell jeleníteni az emlékeztetőben.

IV.5 Az ODT javaslatainak meghozatalában csak az ODT Tagja, akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt személy vehet részt, aki a Taggal azonos értékű jogokkal rendelkezik.

Az ODT ülésére a Köznevelési Helyettes Államtitkár vagy az ODT legalább öt tagjának kezdeményezésére eseti szakértő meghívható.

V. Az ODT működésével összefüggő szakmai és adminisztratív feladatok ellátása

V.1. Az ODT működésével összefüggő szakmai és adminisztratív valamint az útiköltség térítéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az Köznevelésért Felelős Államtitkárság gondoskodik.

V.2. Az Ülésről 10 munkanapon belül emlékeztető készül.

Az emlékeztető egy-egy példánya megküldésre kerül az ODT tagjainak. Az emlékeztető vagy annak kivonata az Ülésen eseti jelleggel résztvevő személy, továbbá más személy vagy szervezet részére az ODT rendelkezése alapján küldhető meg.

V.3. Az ODT tagjai, valamint az Ülésen eseti jelleggel résztvevők az ODT működésével összefüggő értesítéseket, dokumentumokat elektronikus úton, illetve indokolt esetben papír alapon továbbítják egymás részére.

V.4. Az ügyrend a tagok minősített többségével módosítható. Jelen Ügyrend elfogadásával lép hatályba és határozatlan ideig érvényes.

VI. Az ODT kommunikációs felületei

VI.1. Az ODT hivatalos oldala az oktatas.hu oldalon erre kialakított felület. Az ODT jelen van a Facebookon és Instagramon, a fiókot kizárólag az ODT tagjai kezelhetik. AZ ODT tagsága 3 főt választ a fiókok szerkesztésére és kezelésére. Ezen a felületen olyan tartalom osztható meg, amelyek megosztását a tagság többsége támogatja.

Budapest, 2023. május 22.”

forrás: oktatas.hu – idézés ideje: 2023.05.23. 16:00

Az ODT előző üléséről készített nyilatkozatával kapcsolatban az államtitkár azt nyilatkozta, hogy ezt felteszik az oktatas.hu-ra. Ez ITT érhető el az ODT hivatalos oldalán. A könnyű elérhetőség érdekében itt lent is olvasható a nyilatkozat.

Lépések az Országos Diákparlament 58 ajánlási pontjával

Kisfaludy László helyettes államtitkár javaslatot tett a testületnek az idén márciusban megtartott Országos Diákparlament 58 ajánlási pontjával kapcsolatban.

A helyettes államtitkár szerint is rendkívül sokrétűek a pontok, néhol kell jogszabálymódosítás/-változtatás, néhol pedig elég egy vezetői levél is. Egy-két pont esetében előfordul az is, hogy nem Belügyminisztérium az illetékes, hanem egy másik tárca, pl. a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

A helyettes államtitkár javasolta, hogy az ajánlási pontokat 4 csoportba bontsák a későbbi munkavégzéshez. A négy csoport:

 1. belső kommunikációs úton gyorsan végrehajtható pontok
 2. egy-két helyen értelmezésre szoruló pontok (lényegében az ajánlás szövegezéséből nem derül ki a pontos cél és emiatt még további egyeztetés szükséges az ODT-vel)
 3. jogalkotást nem, de valami mást igénylő pontok – például jelentős forrásigénye van egy adott ajánlás megvalósításának
 4. jogalkotást/jogszabálymódosítást igénylő pontok

Kisfaludy László javaslatának elfogadásáról szóló döntés értelmében ezen négyes felosztás alapján fogják tárgyalni a fiatalok és a kormányzat képviselői az ajánlásokat a jövőben.

Pedagógusok jogállásáról szóló törvényről

A pedagógusok jogállásáról szóló törvénnyel kapcsolatban a helyettes államtitkárhoz intéztek kérdéseket a diákok, az ODT előző ülése (04.28.) után a közösségi médiában megjelent nyilatkozatukban kifejtett gondolatokhoz kapcsolódóan.

Tájékoztatta a diákokat, hogy az ODT utolsó ülése óta két újabb egyeztetést bonyolítottak le a pedagógus szakszervezetekkel és a Nemzeti Pedagógus Karral.

Az SZMSZ és más intézményi működésről szóló dokumentumokkal kapcsolatos javaslatrészben az a javaslat a BM részéről, hogy az igazgató a nevelőtestülettel együtt dolgozza ezt ki, majd pedig ezt – a költségeket igénylő befolyás miatt – a fenntartó hagyja jóvá.

A felmentési idővel kapcsolatban az az álláspont, hogy sávos rendszerben megmarad. A próbaidő tekintetében maradt a 3 hónapos javaslat, a lemondási idő tekintetében egy olyan kompromisszumos javaslat van most, hogy ugyanúgy 3 hónap legyen.

A tanévmeghosszabbítás tekintetében ott történt változtatás, hogy szövegszerűen is bele lesz írva a törvénytervezetbe, hogy a meghosszabbítás az elmaradt tanítási napok pótlására kell szolgáljon.

A tanulói fegyelmi bizottság tekintetében marad a most hatályos szabályozás, miszerint a nevelőtestület dönt első fokon a tagságról, a másodfok pedig a jelenlegi rendszernek megfelelően a fenntartó lenne.

A szólásszabadság kérdéskörében az új pedagógus életpályáról szóló törvény 8. §-a törlésre kerül.

A tanári munkaidő növelése kérdéskörben a helyettes államtitkár elmondta, hogy az óraszámok, a terhelés nem nő, sőt, pedagógiai asszisztensek körében és a művészeti oktatásban csökkentésre kerültek egyes óraszámok.

A munkahelyi, digitális eszközön való ellenőrzéssel felmerült aggályokra azt válaszolta az államtitkár, hogy szövegszerűen kikerül ez a törvénytervezetből, az Mt-s szabályozás marad meg hivatkozásként, de itt kizárólag a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthetnek bele.

Az ODT következő ülése valamikor június vége felé lesz esedékes, a helyettes államtitkár külön figyelmet szentelt arra, hogy az érettségizők is jelen tudjanak lenni az ülésen. Az időpontról külön egyeztetés lesz.

Kiemelt kép forrása: ÖKKFehérvár – Simon Erika