Ismét ülésezett az Országos Diáktanács

Ismét ülésezett az Országos Diáktanács

Újra ülésezett az Országos Diáktanács a Belügyminisztériumban. Az ülés fő témája az Országos Diákparlamenten kialakított 58 pontos javaslatcsomag átbeszélése volt. Az ülésen részt vett Kisfaludy László a Belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkára, valamint később csatlakozott dr. Maruzsa Zoltán, a BM köznevelési államtitkára. Az ülésen ezen felül részt vett még dr. Jásper András, a Diákközéletért Alapítvány elnöke.

Az ülésen összesen az 58 ajánlás feléről, azaz 29 ajánlásról egyeztettek. A következő ülés szeptemberben várható.

Az ajánlásokról:

 • 1. ajánlás – “Szorgalmazzuk, hogy az egyetemi felvételi rendszerben többletpontot biztosítsanak a diákönkormányzat munkájában – középiskolai tanulmányaik alatt – résztvevő jelentkezőnek.”
  • Nem a Belügyminisztériumhoz tartozik, felkeresik az illetékes minisztériumot.
 • 2. ajánlás – “Szorgalmazzuk, hogy a középiskola 9. évfolyamától minden évfolyamnak legyen biztosítva az évenkénti pályaorientációs tanácsadóval való személyes tanácsadás, konzultáció.”
  • Minden intézményben a pedagógusok, különösen az osztályfőnökök feladata, hogy segítsék a pályaválasztásban a középiskolásokat. Emellett az Oktatási Hivatal létrehozta a Pályaorientációs Mérőeszközt (POM), ami a középiskolás korosztály számára tesztek kitöltését követően ad személyre szabott pályaválasztási javaslatokat. Harmadik lépcsőfokként van lehetőség a POK-ok által biztosított pályaorientációs tanácsadásra.
  • Az Oktatási Hivatal, illetve a POK-ok erősítsék meg a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatás kiajánlását, illetve erről fontos a diákok fokozott tájékoztatása is.
  • Az ODT javasolta a 20/2012. EMMI rendelet módosítását annak érdekében, hogy a 10. évfolyamon is legyen lehetőség pályaorientációra a fakultációválasztás érdekében.
 • 3. ajánlás – “Az Országos Köznevelési Tanácsnak legyen az Országos Diáktanács által delegált tagja.”
  • Amennyiben az OKNT tanulókat érintő témát fog a jövőben tárgyalni, lehetőséget biztosítanak az ODT delegáltjának a részvételre.
 • 4. ajánlás – “Dolgozza ki a Belügyminisztérium azon külső szervezetek akkreditációját, amelyek iskolai előadást szeretnének tartani. Erről tájékoztassa az érintetteket. A kritériumrendszer legyen átlátható és nyilvános.”
  • A külső szereplők iskolai tevékenységére vonatkozó szabályozás fogja ezt meghatározni. Jelenleg a Nemzeti köznevelési törvényben rögzítettek alapján az intézmény alkalmazottja, az iskolaegészségügyi szolgálat, vagy megállapodás alapján állami szerv vehet részt ebben. Az Európai Unió és Magyarország közötti, a gyermekvédelmi törvényt is érintő vitás pontok rendezését követően tisztázódhat a törvényben vagy annak végrehajtási rendeletében ez a kérdéskör. Ugyanez vonatkozik a 12., 13., 14. számú ajánlásokra.
 • 5. ajánlás – “A kollégiumok folyamatosan biztosítsák az áramot és az internetet a bentlakók részére egységesen. Javasoljuk, hogy kerüljön sor a köznevelési intézményekben és kollégiumokban a WIFI hálózat kibővítésére és minden diák számára legyen biztosított az Eduroam hálózathoz történő hozzáférés.”
  • Az internet és wifi hálózat fejlesztése folyamatos a köznevelési intézményekben, ez a jövőben is folytatódik. Az EDUROAM kapcsán jelzik az illetékes működtetőknek, hogy legyen biztosított a tanulók számára (adott esetben egy autentikációs felület segítségével, ami akár a KRÉTA rendszerben is lehet) a biztonságos használat.
 • 6. ajánlás – “Kérjük, hogy javítsák tanáraink érdekérvényesítési lehetőségét és hozzák összhangba a diákok tanulási jogának gyakorlásával a következő módon: pedagógus sztrájk esetén az elégséges szolgáltatások körét a 2022. évi V. törvény 14. § (13). bekezdésének hatályon kívül helyezésével határozzák meg.” 
  • A hatályos sztrájkszabályozás jogszerűségét az Alkotmánybíróság kimondta.
 • 7. ajánlás – “Javasoljuk, hogy a pedagógusoknak legyen lehetősége az állami tankönyv-katalógusban nem szereplő tankönyvek közül is választani azonos (pl. ingyenesen rendelhető) lehetőségek mellett, mint a jelenlegi katalógusban szereplő könyvek esetén azzal a feltétellel, hogy azok az aktuális NAT által előírt tudásanyagot tartalmazzák.”
  • Jelenleg is van lehetőség más oktatási segédeszköz bevonására, ugyanakkor az államilag finanszírozott tankönyvellátásban azok a tankönyvek tudnak benne lenni, amelyek rajta vannak a hivatalos tankönyvjegyzéken, és megfelelnek a tantervi és kimeneti követelményeknek. Természetesen ez a jegyzék évről évre változik.
 • 8. ajánlás – “Indítsanak képzést a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusoknak a diákönkormányzatok gördülékenyebb működése érdekében. Egyúttal javasoljuk, hogy a diákönkormányzatokat segítő tanárok kapjanak bérpótlékot.”
  • Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központja (POK) szervez ilyen képzéseket. Bérpótlékot ugyan nem kapnak, de órakedvezményben részesülnek a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok.
 • 9. ajánlás – “Javasoljuk a fejlesztőpedagógusok számának növelését, a meglévők motiválását és pályán tartását.”
  • A gyógypedagógusok száma 2010-ben 5700 volt, most pedig 10.000 fő körül van. A fejlesztőpedagógusok száma szintén nőtt. Egyre több felsőoktatási intézményben van lehetőség ilyen irányú képzésre. A jövőben életszerűbbnek tűnik a szolgáltatások hatékonyságának növelése, az utazó és mobil szolgáltatások fejlesztése, különösen azokon a feladatellátási helyeken, ahol kis számban vannak fejlesztést igénylő gyermekek, tanulók.
 • 10. ajánlás – “Javasoljuk, hogy növeljék meg az inflációra való tekintettel a tervezett pedagógus-béremelések mértékét, és maradjanak elkötelezettek a pedagógusok reálbérének emelése és értékállóságának megtartása mellett. Minden helyettesített óráért járjon túlóra díj.”
  • A pedagógusbérek emelése kiemelt kormányzati törekvés. Ennek jogi kereteit teremti meg többek között a jelenleg is tárgyalás alatt lévő életpálya törvény.
 • 11. ajánlás – “Kérjük, hogy induljanak tájékoztató kampányok a köznevelési intézményekben a következő témakörökben: iskolán belüli zaklatás, bántalmazás, kábítószer, általános iskolások általi dohánytermékek fogyasztása. Javasoljuk, hogy az iskolán belüli verbális és fizikai bántalmazások esetére és azok megelőzésére legyen kidolgozva egy protokoll, amelyet az ilyen történések bekövetkeztében követni kell.”
  • Az idei tanévben például a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, valamint a köznevelési szakterület részvételével külön pályázat valósult meg középiskolások számára az elmúlt tanévben, amely az Elf Bar veszélyeire hívta fel a figyelmet. Emellett számos pedagógus továbbképzés van a fenti témákban, amelyekben évente több ezer pedagógus vesz részt (a teljesség igénye nélkül: ENABLE, MAP képzés, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács továbbképzései, stb.). Elindult és működik a Van Kihez Fordulnod (VKF) program, amely kifejezetten pedagógusoknak nyújt segítséget a krízishelyzetek kezelésében.
 • 12. ajánlás – “Kérjük, hogy az iskolai tananyagon felüli szexuális felvilágosítás keretein belül kapjon külön figyelmet a szexuális zaklatás és az abúzusok felismerése, valamint jelzésének módjai.” 
  • Lásd: a 4. ajánlásnál bővebben.
 • 13. ajánlás – “Előadások és érzékenyítő foglalkozások támogatása élő könyvtár foglalkozások keretében, amelyeket különböző társadalmi problémák által érintett személyek tartanak.”  
  • Lásd: a 4. ajánlásnál bővebben.
 • 14. ajánlás – “A diákok lelki és testi egészségét támogató szolgáltatások (szexuális felvilágosítás, mentálhigiéniás szakemberek, pszichológus, védőnő, stb.) illetve az ehhez kapcsolódó eszközök fejlesztése és teljes körű elérhetősége a köznevelési intézményekben.” 
  • Lásd: a 4. ajánlásnál bővebben.
 • 15. ajánlás – “A Boldogság Óra Program népszerűsítése a diákok fejlődése érdekében.”
  • A BM vállalta, hogy körbeküldik a lehetőséget az intézményvezetőknek.
 • 16.ajánlás – “Mentális betegségekre való érzékenyítés kötelezően témanapba legyen beépítve vagy két tanórában tanévenként általános és középiskolások számára. Három évfolyamon (7.-9.-11.), szakemberek bevonásával (pl. Mélylevegő Projekt).”
  • Mentális egészséget fejlesztő, illetve a mentális betegségekkel élőkkel szembeni támogató magatartást erősítő továbbképzési programok jelenleg is elérhetőek. Kötelező jellegű témanapot az Országos Diáktanács nem támogatta, ugyanakkor az osztályfőnöki órákba jól beépíthetőek ezek a témák, erre javaslatot is fognak tenni a BM részéről a fenntartók felé.
 • 17. ajánlás – “Az iskolák állagmegóvása érdekében javasoljuk, hogy: – A jogalkotó írja elő, hogy a fenntartók 5 évente végezzenek minden köznevelési intézményben átfogó állapot- és statikai, valamint felszereltségbeli vizsgálatot, és ezek eredményeit hozzák nyilvánosságra az Oktatási Hivatal honlapján. – A költségvetésben legyen elkülönített keret az előzetes állapot- és statikai felmérés alapján a Tankerületek számára, a köznevelési intézmények állagmegóvási céljára, valamint felszerelés-bővítési kiadásokra.” 
  • Folyamatosan vizsgálja a Fenntartó, így a KK is az intézmények állapotát. Az állagmegóvás folyamatos, természetesen a jelenlegi gazdasági helyzetben ez még nagyobb kihívást jelent.
 • 18. ajánlás – “Javasoljuk, hogy a fenntartó biztosítson ingyenes női higiéniai termékeket a köznevelési intézményekben.” 
  • Jelzik a Klebelsberg Központ felé, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az intézményekben szükség esetére legyen elérhető a megfelelő higiéniai termék.
 • 19. ajánlás – “Javasoljuk, hogy az iskolai büfékben legyen alternatíva az ételérzékenységgel küzdő diákok számára.”
  • Ezzel kapcsolatban megkeresik az ügyben a felelős szakterületet, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az iskolai büfékre vonatkozó, meglévő szakmai ajánlás megvalósulásának nyomonkövetésére.
 • 20. ajánlás – “Javasoljuk, hogy minden közoktatási intézményben legyen kialakítva szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra. Legyen elérhető minden intézmény közösségi terében papír, műanyag és kommunális hulladékgyűjtő.”
  • A szakterület megkeresi a fenntartókat, hogy igyekezzenek biztosítani (ahol ez még nem történt meg) a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit.
 • 21. ajánlás – “Javasoljuk, hogy a köznevelési intézményekben tanuló diákok kapjanak tanulmányi alapú ösztöndíjat.”
  • Ez az Arany János Tehetséggondozó Programban már megvalósult, emellett a Nemzeti Tehetség Programban, illetve egyéb programokban is vannak pályázati, támogatási lehetőségek, valamint számos iskolát támogató alapítvány is igyekszik segíteni a legtehetségesebbek, a rászorulók kibontakoztatását.
 • 22. ajánlás – “Kérjük az oktatási kormányzatot, hogy kompenzálja a Klebelsberg Központot és a Tankerületeket az energiaválság miatti plusz kiadások miatt, valamint fontolja meg az állami költségvetés nagyobb arányát az oktatási intézményekre fordítani.”
  • A kialakult helyzet a köznevelési rendszer valamennyi fenntartóját súlyos nehézségek elé állítja, azonban a rendszer működési feltételeit a Kormány biztosítja. Elsőként az állami fenntartású intézmények vonatkozásában kompenzálta a rezsiköltségeket már 2022-ben, valamint vállalta, hogy amennyiben szükség van rá, a jövőben is biztosít e célból többletforrást. A tankerületi központok 2022. év végén további 6 milliárd forint támogatást kaptak fennálló tartozásállományuk rendezése érdekében, amely jelentős részben szintén az energiaár – emelkedéshez köthető. A Kormány 2023. március 9-i döntése alapján biztosított 14,4 milliárd összegű többletforrást pedig közüzemi számláik kiegyenlítésére használhattak fel a tankerületi központok.
 • 23. ajánlás – “Javasoljuk az intézmény-felújítások ütemének felgyorsítását, különös tekintettel az energiahatékonysági szempontokra; az intézmények karbonlábnyomának csökkentését.”
  • A felújítások folyamatosan az energiahatékonysági szempontokat figyelembe véve valósulnak meg.
 • 24. ajánlás – “Kérjük, az oktatási kormányzat vizsgálja meg, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelő létszámban iskolapszichológusok, az adatokat hozzák nyilvánosságra, és ha szükséges, biztosítsa a megfelelő mértékű képzésüket.” 
  • A köznevelés rendszerében a gyermekek, tanulók a nevelési-oktatási intézményekben és a szakszolgálati intézményekben is igénybe vehetnek pszichológiai szolgáltatásokat. Az ellátás teljesebbé tételéhez a pedagógiai szakszolgálatok is segítséget nyújthatnak. A köznevelésben tevékenykedő pszichológusok száma 2010-2022. között megduplázódott, 998 főről 1922 főre. A létszám emelkedés folyamatos, minden évben tapasztalható.  A szolgáltatás fejlesztésében elsősorban az utazó szolgáltatások bővítése, valamint egy központi ticketing rendszer kialakítása tűnik leginkább járható útnak.
 • 25. ajánlás – “Javasoljuk az elektronikus Kréta napló biztonsági hátterének növelését, adatvédelmi fejlesztését, rendszeres szoftverfrissítését, valamint a szoftver informatikai stabilizálását. Készüljön részletes és átlátható gyorselemzés a hiányzások számáról a rendszerben, illetve legyen feltüntetve a hiányzások százalékos formája.” 
  • A KRÉTA dolgozik azon, hogy kétlépcsős azonosítással történjen a belépés a felületére, ezzel is megnövelve a biztonságot.
 • 26. ajánlás – “Javasoljuk, hogy a 2021/22-es tanévben a diákok számára kiosztott digitális eszközök beszerzésére irányuló projektet, bővítsék ki a következő évfolyamokra is.”
  • Az RRF-ben elindított projekt első ütemében 120.000 eszköz került kiosztásra hazai forrásból, ezt szeretnék folytatni, ugyanakkor bizonytalan, hogy az EU-s források megérkeznek-e e célra. Az EU-s forrásokkal kapcsolatos vita ezt is beárnyékolja valamelyest.
 • 27. ajánlás – “Javasoljuk, hogy támogassák anyagilag is az iskolai étkeztetést a diákok magasabb minőségű étkeztetésének céljából, valamint kérjük, hogy az illetékes közegészségügyi szerv tartson előre nem bejelentett ellenőrzéseket valamennyi, a közétkeztetésben résztvevő intézményben.”
  • Az iskolai étkeztetést most is támogatja az állam. Az ellenőrzések zajlanak most is, de jelzik a felmerült igényt a Nemzeti Népegészségügyi Központnak.
 • 28. ajánlás – “Az Országos Diákparlament évente ülésezzen, ennek időtartama bővüljön 4 napra.”
  • Az évente ülésezést nem támogatja az Államtitkárság, mivel nem lehet 1 év alatt végezni ekkora mennyiségű javaslat feldolgozásával, megvalósításával. Azzal kapcsolatban van nyitottság az Államtitkárság részéről, hogy a programot átbeszéljék és a mostani 3 napos helyett 4 napos legyen majd a következő Országos Diákparlament.
 • 29. ajánlás – “Az intézményi ellenőrzéseket végző hatóság, az intézmények ellenőrzése során kiemelten figyeljen arra, hogy az iskolai DÖK a diákok érdekei, a rá vonatkozó jogszabály, a saját SZMSZ-e és az intézmény házirendje szerint működik.”
  • Egyeztetnek az illetékes hatósággal, hogy figyeljenek oda kiemelt szinten ezekre az ellenőrzésekre. 

 

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár és Kisfaludy László helyettes államtitkár mindenkinek jó pihenést és felöltődést kíván a nyárra. Az ODT következő ülése szeptemberben várható.

Kiemelt kép forrása: ÖKKFehérvár/Simon Erika