Frissült a 2023. évi ODP ajánlások állapota

Frissült a 2023. évi ODP ajánlások állapota

A Székesfehérváron megrendezett 2024. évi Országos Diákparlament nyitó plenáris ülésének programjaként Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár számolt be az előző évi Országos Diákparlament 58 ajánlásának állásáról.

Az ajánlások teljesülésének aktuális státuszát, valamint az ajánlásokkal kapcsolatos statisztikát az alábbi gombra kattinva lehet megtekinteni.

Az ajánlások helyzete pontok szerinti bontásban

Az alábbiakban a Belügyminisztérium válaszait idézzük. A BM által közreadott – ajánlások helyzetét összefoglaló – dokumentum letöltése az oldal alján található.

“A felvételi kormányrendelet hatályos szövege ugynevezett kimerítő felsorolást tartalmazott arra nézve, hogy milyen jogcímen adható többletpont, ezeket a jogcímeket a jogszabály 19.-21. § -sai tartalmazzák.
Ez a felvételi keretrendszer azonban 2024-től megváltozik: A Kormány célja a módosítással az volt, hogy a felsőoktatási intézményeknek legyen érdemi ráhatásuk a hallgatók kiválaszátására, vállaljanak felelősséget a beiskolázásban, képzésben, a tanulmányi életút támogatásában és a megfelelő minőségű, munkaerőpiaci relevanciájú kibocsátásban. Ez a felsorolás azonban példálózó jellegű, ami azt jelenti hogy a jogalkotó megjelölt 13 olyan jogcímet, amelyeket a pontszámítási szabályainak elkészítése során, célszerű megfontolni a felsőoktatási intézményeknek, de ezen túl további intézményi pont is biztosítható. Ilyen jogcímen adhat, döntése szerint, a felsőoktatási intézmény intézményi pontot, azon tanulók számára, akik a középiskolai tanulmányaik alatt részt vettek a diákönkormányzat munkájában.
Az Országos Diákparlament ajánlását eljuttattuk a Magyar Rektori Konferencia részére.”

“A pályaorientáció az Oktatási Hivatal OPM-POM feladata. Minden intézményben a pedagógusok, különösen az osztályfőnökök feladata, hogy segítsék a pályaválasztásban a középiskolásokat. Emellett az Oktatási Hivatal létrehozta a Pályaorientációs Mérőeszközt (POM), ami a középiskolás korosztály számára tesztek kitöltését követően ad személyre szabott pályaválasztási javaslatokat. Harmadik lépcsőfokként van lehetőség a POK-ok által biztosított pályaorientációs tanácsadásra.
Az Oktatási Hivatal, illetve a POK-ok megerősítik a pályaválasztási tanácsadási szolgáltatás kiajánlását, illetve erről fontos a diákok fokozott tájékoztatása is. “

“Az OKNT a közneveléssel kapcsolatos döntések szakmai előkészítésében működik közre. A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző országos szakmai testület. A diákok az őket érintő témák tárgyalásakor meghívotti státuszban részt vehetnek az OKNT ülésein.”

“A gyermekvédelmi stratégiánk meghatározza a külső szereplők iskolai tevékenységére vonatkozó szabályozását. Jelenleg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben rögzítettek alapján az intézmény alkalmazottja, az iskolaegészségügyi szolgálat, vagy megállapodás alapján állami szerv vehet részt ebben. Az Európai Unió és Magyarország közötti, a gyermekvédelmi törvényt is érintő vitás pontok rendezését követően tisztázódhat a törvényben vagy annak végrehajtási rendeletében ez a kérdéskör. “

“Az elmúlt években nagyszabású informatikai infrastuktúra fejlesztések történtek Magyarországon. Ennek köszönhető, hogy jelenleg a hazai köznevelési intézmények 80%-ában belső WiFi-hálózat került kiépítésre, az iskolák 65%-ában pedig sávszélesség-bővítés is megvalósult. A műemléki védelem alá eső köznevelési intézményekben e fejlesztések folyamatban vannak.
Az internet és wifi hálózat fejlesztése folyamatos a köznevelési intézményekben, ez a jövőben is folytatódik.
A 193 tankerületi kollégiumból a KIFÜ 187 helyen szolgáltat internetet és wifit is, 3 helyen csak internetet.”

“Jelenleg is van lehetőség más oktatási segédeszköz bevonására, ugyanakkor az államilag finanszírozott tankönyvellátásban azok a tankönyvek tudnak benne lenni, amelyek rajta vannak a hivatalos tankönyvjegyzéken, és megfelelnek a tantervi és kimeneti követelményeknek. Természetesen ez a jegyzék évről évre változik.”

“Az érintett pedagógusok DÖK órakedvezményt kapnak, azaz összességében a bérük egy részét azért kapják, hogy ezt a feladatot ellássák. A pedagógusok új életpályájáról szóló LII. törvény 80 § (2) a) pontjának rendelkezése szerint: “”Nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott – az alábbi feladatok ellátásával megbízott – pedagógus számára a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő terhére kell elrendelni
a) heti egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtását.””
A diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok számára az Oktatási Hivatal szervez pedagógus szakmai műhelyeket, amelyet a budapesti Pedagógiai Oktatási Központ (POK) gondoz és valósít meg.
A Nemzeti Ifjúsági Tanács 2024-ben együttműködve az Oktatási Hivatallal és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel pilot képzéseket indít három területen: diákvezetői képzés, pedagógusképzés és ifjúsági referensek képzése címmel.”

“A gyógypedagógusok száma kétszeresére növekedett 2010-hez képest. 2022-ben a gyógypedagógusok, konduktorok száma: 2022-ben 10.328 fő, 2023-ban 10.567 fő. Az RRF projektben utazó szolgáltatás bővítése és diagnosztika fejlesztés is szerepel.”

“A pedagógusbérek emelése kiemelt kormányzati törekvés. Ennek jogi kereteit teremti meg a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény . 2024. január 1-jén életbe lépett tövény biztosította az eddig soha nem látott mértékű, idén átlagosan 32,2%-os pedagógus béremelést, amely hozzájárul a pálya vonzóvá tételéhez és a pedagógusok megbecsüléséhez.”

“Hatályos az iskolai erőszak megszüntetése és megelőzése érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2020. évi LXXIV. törvény. (A törvényt az Országgyűlés a 2020. július 3-i ülésnapján fogadta el.)
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartását – a nevelési, oktatási intézmény területén tanítási időben – iskolaőrség útján biztosíthatja. Az iskolaőrséget az érintett nevelési-oktatási intézmény igényeinek megfelelően úgy kell megszervezni, hogy az biztosítsa az adott nevelési-oktatási intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottai, illetve oktatói nemzeti köznevelésről szóló törvényben, illetve szakképzésről szóló törvényben meghatározott feladatainak zavartalan ellátását, a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekmények megelőzését. A személyi állomány jelenleg mintegy 700 intézményben teszi lehetővé iskolaőr alkalmazását. A vezetők tapasztalatai kifejezetten jók, 1-1 elszigetelt esettől eltekintve sikeres a program, javult a pedagógusok és a tanulók komfortérzete, csökkent a fizikai és verbális erőszakos esetek száma. A megelőzést célozza a „Van kihez fordulnod” program, amelynek keretében az iskolák dolgozói vagy maguk az intézmények kérhetik szakember segítségét a konfliktusos helyzetek feldolgozásához, megelőzéséhez. A programban az online és telefonos szaktanácsadás mellett személyes, az intézmény helyszínén megvalósuló támogatás elérésére is lehetőség van. A feladat a Magyar Diáksport Szövetség koordinációjában, a BM szakmai irányítása mellett valósul meg.
A pedagógusok konfliktuskezelési készségeinek fejlesztését szolgálják az ENABLE és a Mentális Alapprogram Pedagógusoknak (MAP) című pedagógus-továbbképzés, amelyeket az Oktatási Hivatal valósít meg. Emellett számos hasonló képzés érhető el a pedagógusok számára a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) szervezésében is. A 2023/2024-es tanév kezdete előtt minden iskola igazgatójának megküldük „Az iskolai erőszak megelőzéséhez és kezeléséhez kapcsolódó útmutató” című dokumentumot.”

“A gyermekvédelmi stratégiánk meghatározza a külső szereplők iskolai tevékenységére vonatkozó szabályozását. Jelenleg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben rögzítettek alapján az intézmény alkalmazottja, az iskolaegészségügyi szolgálat, vagy megállapodás alapján állami szerv vehet részt ebben. Az Európai Unió és Magyarország közötti, a gyermekvédelmi törvényt is érintő vitás pontok rendezését követően tisztázódhat a törvényben vagy annak végrehajtási rendeletében ez a kérdéskör.”

“A osztályfőnöki kerettantervben az egészségfejlesztési témakörben a téma feldolgozása megtörténik. Az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítése során a tanulók nyitottá, befogadóvá tétele megvalósul.
A gyermekvédelmi stratégiánk meghatározza a külső szereplők iskolai tevékenységére vonatkozó szabályozását. Jelenleg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben rögzítettek alapján az intézmény alkalmazottja, az iskolaegészségügyi szolgálat, vagy megállapodás alapján állami szerv vehet részt ebben. Az Európai Unió és Magyarország közötti, a gyermekvédelmi törvényt is érintő vitás pontok rendezését követően tisztázódhat a törvényben vagy annak végrehajtási rendeletében ez a kérdéskör.”

“A gyermekvédelmi stratégiánk meghatározza a külső szereplők iskolai tevékenységére vonatkozó szabályozását. Jelenleg a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben rögzítettek alapján az intézmény alkalmazottja, az iskolaegészségügyi szolgálat, vagy megállapodás alapján állami szerv vehet részt ebben. Az Európai Unió és Magyarország közötti, a gyermekvédelmi törvényt is érintő vitás pontok rendezését követően tisztázódhat a törvényben vagy annak végrehajtási rendeletében ez a kérdéskör.”

“Az osztályfőnöki órákon a mentális egészségfejlesztés keretében megvalósulhat.”

“Bevezettük a közösségi nevelés (osztályfőnöki) kerettantervet, amelyben olyan horizontális témák jelentek meg, mint az egészséges életmódra nevelés, a közlekedés, a tanulás tanulása stb.
5–8. és 9–12. évfolyamra készültek el a kerettantervek
A kerettanterv bevezetésének a célja az volt, hogy az osztályfőnöki órák korábban részletesen és pontosan nem szabályozott tematikáját egységesítse és korszerűsítse a nevelés hatékonyságának elősegítése érdekében.
Egészségfejlesztés témakörben:
5−6. évf. Három kiemelt téma: a mozgás és a gerincvédelem; a táplálkozás; a függőségek.
7−8. évf. Két kiemelt téma: az egészségügyi szolgáltatások; a káros szenvedélyek.
9−10. évf. Két kiemelt téma: a társas kapcsolatok; a káros szenvedélyek.
11−12. évf. Két kiemelt téma: az egészséges környezet; az egészséges jövőkép.
Közlekdésbizonság témakörben:
5−6. évfolyam
a gyalogos közlekedés, közösségi közlekedés;
a kerékpáros közlekedés alapvető szabályai.
7−8. évfolyam
közlekedés kerékpárral és rollerrel;
a közlekedés mint komplex rendszer.

Ezt minden intézmény maga rendezheti, az intézményi autonómia része. Van ilyen programunk, kiküldjük.
Osztályfőnöki óra keretében beépíthető, háttér, szakmai indokok.
Mentális egészséget fejlesztő, illetve a mentális betegségekkel élőkkel szembeni támogató magatartást erősítő továbbképzési programok jelenleg is elérhetőek. Kötelező jellegű témanapot az Országos Diáktanács nem támogatta, ugyanakkor az osztályfőnöki órákba jól beépíthetőek ezek a témák, erre javaslatot is fognak tenni a BM részéről a fenntartók felé.
Erikától most a következőket kaptam: Az OH-val éppen a jövő évi fejlesztéseket eyeztetése történk.
Az eü neveléshez már kész van felső tagozat és középiskolai eü tananyag, ami még nem nyilvános, mert Takács és Maruzsa Államtitkárok még nem hagyták jóvá a tananyag közlését.”

“A fenntartó feladata közé tartozik az intézmények állapotának figyelemmel kísérése, többszempontú ellenőrzés van.
Jelenleg is elkülönített keret áll rendelkezésre a felújításokra, állagmegóvásra.
Folyamatosan vizsgálja a fenntartó, így a KK is az intézmények állapotát. Az állagmegóvás folyamatos, természetesen a jelenlegi gazdasági helyzetben ez még nagyobb kihívást jelent.”

“A fenntartó biztosítja mindenhol az alap higiéniai eszközöket, de nem többet, az nem feladata.”

“Az iskolai büfék kínálatára vonatkozó hatósági ellenőrzési feladatokat a népegészségügyi feladatkörben
eljáró járási hivatalok munkatársai végzik. Az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos jogszabályok betartását az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős szervek munkatársai ellenőrzik.
Javasolják az előre csomagolt élelmiszerek kínálatát az iskolai büfék általánosan kis méretéből adódó keresztszennyeződési kockázat elkerülése érdekében.A közétkeztetés minőségének és biztonságának folyamatos javítása érdekében a NÉBIH 2015 óta működteti a Minőségvezérelt Közétkeztetés Programot, melynek keretében minden esetben megvalósul az előre nem bejelentett szemle.”

“Mind szakmailag, mind gazdaságilag, teljes mértékben támogatjuk a szelektív hulladékgyűjtési infrastruktúra kialakítását a köznevelési intézményekben. A szelektív hulladékgyűjtés társadalmi, pénzügyi és ökológiai hatása is pozitív, az állami köznevelési oktatási rendszer nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy ez hatékonyan beépüljön a mindennapainkba.”

“Ez az Arany János Tehetséggondozó Programban már megvalósult, emellett a Nemzeti Tehetség Programban, illetve egyéb programokban is vannak pályázati, támogatási lehetőségek, valamint számos iskolát támogató alapítvány is igyekszik segíteni a legtehetségesebbek, a rászorulók kibontakoztatását. Központi menedzsmentet nem tervezünk, ez intézményi szinten valósítandó meg, ahol szeretnék.”

“A háborús veszélyhelyzet következtében kialakult energiaár-robbanás hazánkat nehéz helyzet elé állítja. A kiszámíthatatlan nemzetközi helyzet veszélyezteti az ellátásbiztonságot, így az energia mennyiségi megtakarításra is szükség volt. A Kormány ennek érdekében – magán kezdve a takarékoskodást – elrendelte az állami intézmények, gazdasági társaságok tekintetében az energiafogyasztásának csökkentését. A köznevelési intézmények az enyhe télnek is köszönhetően 17%-kal tudták csökkenteni az energiafelhasználásukat. Az ellátásbiztonság megteremtése érdekében megvizsgálta az iskolák alternatív fűthetőségének lehetőségét, ezzel összhangban gondoskodott a gázkiváltást elősegítő mobilkazánok beszerzéséről, telepítéséről. E mellett a Kormány elindította a barnakőszén programot, a rezsiköltségeket pedig költségvetési forrásból kompenzálja. A Kormány a 2022/2023-as fűtési szezon megnövekedett energiaárait állami, egyházi és magánfenntartók részére mintegy 81 Mrd Ft-tal kompenzálta.”

“A hatályos jogszabályok alapján az óvoda-, iskolapszichológusok kötelező létszámát oly módon kell meghatározni, hogy 500 gyermekenként, tanulónként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvoda-, iskolapszichológust kell alkalmazni. Azt a hatályos jogszabályok nem tiltják meg, hogy a fenntartók ezt a létszámot akár több intézmény tekintetében határozzák meg. A köznevelés rendszerében a gyermekek, tanulók a nevelési-oktatási intézményekben és a szakszolgálati intézményekben is igénybe vehetnek pszichológiai szolgáltatásokat. A nevelési-oktatási intézményekben megvalósított óvoda- és iskolapszichológia elsődleges célja a gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése, melynek érdekében – többek között – szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket, egyéni és csoportos tanácsadást szervezhet. 2022 évben 1922 iskolapszicológus, 2023-ban 2008 iskolapszichológus tevékenykedett az iskolában.”

“A projekt a 2023/2024-es tanévben folytatódik, 2023 őszén 140.000 tanulói notebookot osztottunk ki, 2024 tavaszán további 193 ezer laptop kiosztása várható. 2025 december 31-ig 579 ezer (ebből 55 ezer tanári és 529 ezer tanulói), oktatási célú személyes használatba adható, hordozható IKT eszköz (notebook) ) kiosztása valósul meg. A projekt keretében négy éven át, felmenő rendszerben a felső tagozatos és középiskolás diákok szülei (törvényes képviselői) igényelhetnek gyermekük számára személyes használatra szolgáló notebookot. Ezen túlmenően 2024. december 31-ig a projektben részt vevő köznevelési intézmények részére modern megjelenítő eszközök (interaktív panelek), továbbá a tanulói kreativitást és problémamegoldó képességet fejlesztő eszközök (például programozható robotok, programozható mikroáramkörök, drónok) kerülnek kiszállításra.”

“Az iskolai étkezetés biztosítása önkormányzati feladat. Az iskolai büfék, valamint az étkezetetés kínálatára vonatkozó hatósági ellenőrzési feladatokat a népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalok munkatársai végzik. Az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos jogszabályok betartását az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős szervek munkatársai ellenőrzik.
2023 októberében ellenőrzési sorozatot végeztek a NÉBIH munkatársai. A minősítéseket üzemidőben, előzetes értesítés nélkül, helyszín szemle és egységes szempontrendszer alapján végezték. Az üzemeltetők minden esetben a minősítést követően egyedi szakvéleményt kapnak, segítve ezzel a a felmerülő hiányosságok kijavítását. A NÉBIH honlapjának Közétkeztetés aloldalán folyamatosan elérhető és mindenki által megtekinthető, a minősített főző és tálalókonyhák legfrissebb eredménye.A program indulása óta javuló tendencia mutakozik a közétkezető konyhák minőségében.”

“A nemezzti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78.§ (8) bekezdése értelmében “A köznevelésért felelős miniszter kétévenként összehívja a diákparlamentet.”
Miniszter úr döntése szerint a 2023. évi ODP után 2024-ben ismét összehívásra került az ODP. A 4 napra bővítés időben nem fér bele.”

“A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése, amely tételesen felsorolta a köznevelési intézmények hatósági ellenőrzésének tárgyköreit, 2024. január 1-től hatályon kívül helyezésre került. Az eljáró hatóság január 1-től az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99. §-a értelmében – a hatáskörének keretei között – valamennyi, a jogszabályban foglalt rendelkezés betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését ellenőrizheti.
Az ODP ajánlási pontban foglaltakat a fenntartó is vizsgálhatja az intézmény törvényességi ellenőrzése keretében.”

“Jelenleg is így van, a diákönkormányzatok általános jelleggel, az intézményi működés bármely területén rendelkeznek javaslattételi joggal.”

“Az ODT és az ODP okán történt hiányzásokat igazoljuk. Jelenleg csak igazolt és nem igazolt hiányzás van.
Tekintettel arra, hogy a hatályos szabályozás különbséget tesz kollégiumi tagsági jogviszony és tanulói jogviszony között, az ezekből következő hiányzások nem adódhatnak össze. Ha ez a gyakorlatban megtörtént akkor az vagy szoftver hiba, vagy hibás jogalkalmazás miatt történhetett meg.”

“Az osztályfőnöki órákra kerettantervet adtunk ki a nyáron, részletes tematika az egészséges életmód és a közlekedés témaköre is.
Bevezettük a közösségi nevelés (osztályfőnöki) kerettantervet, amelyben olyan horizontális témák jelentek meg, mint az egészséges életmódra nevelés, a közlekedés, a tanulás tanulása stb.
5–8. és 9–12. évfolyamra készültek el a kerettantervek
A kerettanterv bevezetésének a célja az volt, hogy az osztályfőnöki órák korábban részletesen és pontosan nem szabályozott tematikáját egységesítse és korszerűsítse a nevelés hatékonyságának elősegítése érdekében.
Egészségfejlesztés: 5−6. évf. Három kiemelt téma: a mozgás és a gerincvédelem; a táplálkozás; a függőségek.
7−8. évf. Két kiemelt téma: az egészségügyi szolgáltatások; a káros szenvedélyek.
9−10. évf. Két kiemelt téma: a társas kapcsolatok; a káros szenvedélyek.
11−12. évf. Két kiemelt téma: az egészséges környezet; az egészséges jövőkép.
Közlekedésbiztonság: 5−6. évfolyam
a gyalogos közlekedés, közösségi közlekedés;
a kerékpáros közlekedés alapvető szabályai.
7−8. évfolyam
közlekedés kerékpárral és rollerrel;
a közlekedés mint komplex rendszer.
A közlekedésbiztonság tananyaga az NKP portálon elérhető.
A 32 és 33. ajánlási pont összefügg.”

“Az osztályfőnöki órákra kerettantervet adtunk ki a nyáron, részletes tematika az egészséges életmód és a közlekedés témaköre is.
Bevezettük a közösségi nevelés (osztályfőnöki) kerettantervet, amelyben olyan horizontális témák jelentek meg, mint az egészséges életmódra nevelés, a közlekedés, a tanulás tanulása stb.
5–8. és 9–12. évfolyamra készültek el a kerettantervek
A kerettanterv bevezetésének a célja az volt, hogy az osztályfőnöki órák korábban részletesen és pontosan nem szabályozott tematikáját egységesítse és korszerűsítse a nevelés hatékonyságának elősegítése érdekében.
Egészségfejlesztés: 5−6. évf. Három kiemelt téma: a mozgás és a gerincvédelem; a táplálkozás; a függőségek.
7−8. évf. Két kiemelt téma: az egészségügyi szolgáltatások; a káros szenvedélyek.
9−10. évf. Két kiemelt téma: a társas kapcsolatok; a káros szenvedélyek.
11−12. évf. Két kiemelt téma: az egészséges környezet; az egészséges jövőkép.
Közlekedésbiztonság: 5−6. évfolyam
a gyalogos közlekedés, közösségi közlekedés;
a kerékpáros közlekedés alapvető szabályai.
7−8. évfolyam
közlekedés kerékpárral és rollerrel;
a közlekedés mint komplex rendszer.
A közlekedésbiztonság tananyaga az NKP portálon elérhető.”

“A 2020-ban bevezetett Nat kiemelten foglalkozik az egyes tanárgyak közötti összhang megvalósításával. A 2025. évi Nat felülvizsgálata továbbra is kezelni fogja, ezt már a 2023/2024-es tanévben megkezdjük.”

“Működési és infrastruktúrális fejlesztés keretében a digitális eszközbeszerzés megvalósul. A kormány az eszközök biztosítása mellett elképesztően sok digitális oktatási tartalmat is fejlesztett a Nemzeti Köznevelési Portálon (NKP), másnéven Okosportálon.
Az állami tankönyvek mindkét sorozata elérhető okostankönyv-formában, így több mint kétszáz okos tankönyvhöz férnek hozzá ingyenesen a diákok, a tanárok munkáját pedig speciálisan a számukra fejlesztett tartalmak, kézikönyvek segítik.
A tanulást több ezer interaktív feladat és digitális tartalom támogatja.
Ezek között újdonság például az interaktív periódusos rendszer, az új történelmi animációk, a fizika és kémia tantárgyhoz kapcsolódó kísérletek bemutatásához készült videósorozat, az okostérkép vagy a földrajz tananyaghoz készült „Magyarország nagytájai” videóklip-sorozat. Összességében már több mint kétszázezer digitális tartalom és 46 ezer feladat található meg az NKP-n, amely folyamatosan bővül.”

“A mérésekkel és vizsgákkal kapcsolatos terhek: valójában ez nem nagy, a kérdés, hogy van-e értelme – szerintünk van. A tanulmányi terhek csökkentése a Nat-ban megvalósult. Nem tervezzük az érettségi szünetet április utolsó 2-3 hetében bevezetni, a tantermen kívüli, digitális munkarendet fontolgatjuk.”

“A megújított Nemzeti alaptanterv csökkentette, fokozatosabbá és egyenletesebbé tette a tanulói terheket. Nemcsak a tanulók heti óraszáma került maximalizálásra évfolyamonként, hanem a kötelezően elsajátítandó tananyagot is súlyozták és csökkentették az alaptantervet összeállító szakértők. A kért elemzést elkészítettük, megállapítható, hogy a 2012-es NAT 6473 tantárgyi fogalmat használt, a 2020-as NAT 5809-et, a csökkenés mértéke -664 tétel, azaz 10%. Egyes kiemelendő példák: a magyar nyelv és irodalom esetében 7-8. évfolyamon 32%-kal, 9-10. évfolyamon 66%-kal és 11-12. évfolyamon 35%-kal csökkent a tananyagban szereplő fogalmak aránya; ehhez hasonlóan csökkent a történelem tárgy esetében az évszámok mennyisége is: 5–8. évfolyamon 21%-kal; 9-12. évfolyamon 26%-kal lett kevesebb az előző NAT-hot képest. Radikálisan csökkent a földrajz tantárgyban a fogalmak száma a 7-8. évfolyamon, itt 123 fogalommal kevesebb. A tanulmány két részletben az Új Köznevelésben lesz olvasható.”

“A projekt a 2023/2024-es tanévben folytatódik, 2023 őszén 140.000 tanulói notebookot osztottunk ki, 2024 tavaszán további 193 ezer laptop kiosztása várható. 2025 december 31-ig 579 ezer (ebből 55 ezer tanári és 529 ezer tanulói), oktatási célú személyes használatba adható, hordozható IKT eszköz (notebook) )kiosztása valósul meg. A projekt keretében négy éven át, felmenő rendszerben a felső tagozatos és középiskolás diákok szülei (törvényes képviselői) igényelhetnek gyermekük számára személyes használatra szolgáló notebookot. A pedagógusok számára informatikai továbbképzést biztosítunk.”

“Ezt 2020-ban már átgondoltuk, átbeszéltük, nem tervezzük az előrehozott érettségi vizsgatárgyak további bővítését.”

“2018 óta ingyenes a nyelvvizsga (visszatérítik a sikeres nyelvvizsga díját) B2 és C1 szinten: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, nemzetiségi nyelvek, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn nyelvből. A felsőoktatási felvételi keretében egyébként már nem kötelező a nyelvvizsga.”

“Nem tervezzük a történelem érettségi vizsga esetében a kronológiával ellátott atlasz kiadását. Az idegen nyelvű atlaszokkal sem értünk egyet, aki a magyar érettségi rendszerében érettségizik, annak magyarból is kell, tehát tudnia kell magyarul, és térképet használni is.”

“Középfokú érettségi vizsga esetén a pótlás most is lehetséges.”

“Nem köznevelés, de a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága felé jeleztük a kérést.”

“Az 1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat 25 településre bíztosítja az ingyenes vasúti közlekedést. A Határtalanul program 7. és középiskolai osztályokban teljes költséget biztosít. A költségvetés ugyanakkor nem felülről nyitott.”

“A program elindult, azonban a Covid miatt leállt. Nagy a forrásigénye a programnak, emiatt, majd a háborús helyzet elmúlása után ismét folytatódhat.”

“Jelenleg is csak a megfelelően felkészített tanár végezheti a javítást. Ha eltérő gyakorlatot tapasztalnak, kérjük jelezni.”

“A 9-12. évfolyamon kötött az órastruktúra, később minden diák saját döntése szerint választ fakultációs órát. 2 év elegendő felkészülni az új követelményekre, idáig sem okozott gondot. Az érettségi tartalmát a vizsgaszabályzat határozza meg, nem a képzési tartalom, mert az lehetetlenné az egységes vizsgarendszer működtetését!”

“Az ODP megrendezése előtt markánsabb figyelemfelhívással egyetértünk.
Az ODT tevékenységéről szélesebb körben történő tájékoztatás: diaktajekoztatas.hu; OH honlap; saját kortárs felületek. Az ODT a minisztérium konzultatív testülete. “

“Jogszabályalkotási kérdés. Van egy korábbi kormánydöntés, amely értelmében minden testület kikerült a törvényi szabályozás alól (minden ágazatban), és alacsonyabb szintű (jogszabályi vagy szervezetszabályozó eszköz útján) szabályozással került újraszabályozásra. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi LXX törvény rendelezik az Országos Diákparlamentről. Az ODP felhatalmazása alapján jött létre az ODT testülete és tevékenységét a két ODP közötti időben végzi. Az oktatási kormányzat ezt elfogadva és támogatva az ODP döntést, működteti a Tanácsot.”

“A fenntartóknak és az Építési és Közlekedési Minisztériumnak levélben jeleztük, felhívtuk a figyelmet a kérésre.
Az elektromos kézszárítók teljesítmény igénye nagy, üzemeltetési költségük magas, a régi hálózatokra korlátozottan szerelhetők fel, azok kapacitáskorlátai miatt. Iskolai használatban inkább a szelektív gyűjtéssel együtt alkalmazott papírtörlős megoldás javasolható. A felújítások illetve az új beruházások során figyelnek a technikai fejlődésre pl. légpengés kézszárítók takarékosabb üzeme bizonyos létesítményekben ellensúlyozhatja a magasabb beruházási költséget. Az új építések és felújítások előkészítése során – a tervezőkkel karöltve – arra törekszünk, hogy a későbbi működtetők (tankerület) igényeit, és későbbi üzemeltetési lehetőségeit minél jobban figyelembe vegyük. Ennek megfelelően az, hogy a választás melyik megoldásra esik, mindig közös konszenzus alapján alakul ki.”

“Az igazgatói pályázat DÖK által kötelező véleményezését a jelenleg hatályos jogszabályok a nem írják elő. A fenntartó azonban véleményeztetheti a pályázat anyagát a DÖK-kel, amennyiben szükségesnek ítéli.”

“A köznevelési rendszer az érettségi vizsgabizonyítvány megszerzése előtt, a tanulói jogviszony alatt több úton is ingyenesen biztosítja az emelt szintű vizsga megszerzésének lehetőségét. Természetesen előfordulhat, hogy valaki a tanulói jogviszony megszűnése után dönt úgy, hogy emelt szintű érettségit kíván szerezni egy tárgyból, azonban ez nem pusztán a szintemelő vizsgát érintheti, hanem más vizsgatípusokat is. Ezáltal nem határozhatóak meg olyan szakmai indokok, amelyek pont a szintemelő vizsga esetében tennék lehetővé az utólagos visszatérítést (értelemszerűen erre csak utólag van lehetőség, a vizsga eredményének ismeretében).”

“A két terület más-más minisztériumhoz tartozik, más-más szabályok vonatkoznak a köznevelésre és a szakképzésre. A szakképzés nem akart ODP-t és ODT-t, ez a KIM döntési jogköre, hogy milyen egyeztetési fórumokat működtet.”

“Az intézmény, valamint a fenntartó jelenleg is biztosítja minden iskolai diákönkormányzat számára a működéséhez szükséges feltételeket, melyek jellemzően nem anyagi jellegűek. Költségkeretek kialakítása nem támogatott, mert csak a költési hajlandóságot növeli.”

“Pedagógiai módszertani kérdés, a pedagógus autonómiájához tartozik az eszközök tanórai használatának engedélyezése, generálisan az eszközhasználatról pedig a házirend rendelkezik. A köznevelési stratégiában konkrét vállalásunk az eszközök használata, és biztosítjuk is ezeket az eszközöket. Az iskolák igazgatóinak körlevélben hívtuk fel a figyelmüket, hogy a sok eszközosztásnak akkor van értelme, ha engedik az eszközöket az órán használni.”

“Az intézményi házirend szabályozza, nem szeretnénk központi szabályozást, további centralizációt. Jelenleg a rendszer rugalmasságát az biztosítja, hogy a szülő kérésére az igazgató által leigazolható napok száma nem korlátozott, ha elkezdünk rászabályozni, akkor ez a lehetőség elveszne.”

Kiemelt kép: a 2024. évi Országos Diákparlament záró plenáris ülése. A kép forrása: ÖKK Fehérvár/Simon Erika